V pondělí 11. listopadu od 15 hodin se v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín uskuteční osmé zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu je přes třicet bodů. První část se týká např. návrhů na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína nebo z jiných zdrojů a mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, dále ve prospěch Farní charity Kolín na sklad materiální a potravinové pomoci, pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., pro Kolínskou řepařskou drážku, z.s. či na "Muzejní depo pro vagóny - 5. část", obci Radovesnice I aj.. Dále se bude předkládat návrh obecně závazných vyhlášek. Jedna se dotkne regulace používání zábavní pyrotechniky ve veřejném prostranství a další dvě se zabývají odpadem – zavedením místního poplatku za svoz komunálního odpadu a systémem shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolína. Projednávat se bude mj. i prodej pozemku v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry p. Vavruškovi na rozšíření provozu a výroby kolínských limonád Koli. Kompletní program naleznete zde.