Římskokatolická farnost v Kolíně s velkou pravděpodobnostní získá dotaci z fondů EU na druhou část rekonstrukce Bartolomějského návrší – konkrétně oprav chrámu sv. Bartoloměje. Projekt na nějž farnost žádala zahrnuje stavební práce uvnitř kostela, kompletní restaurátorské práce na mobiliáři, osvětlení Bílkovy Křížové cesty, rekonstrukci Kokovské kaple, zpřístupnění krypty, restaurátorské práce na nových varhanách aj.

„V rámci stavebních prací by se dělaly také podlahy - pochozí lávky v podkroví kostela, revize věží, zlacení křížů na věžích, schodiště na ochoz, vnitřní omítka na jižní zdi se systémem odsoušení, dokončení elektroinstalace včetně osvětlení, dokončení zabezpečovacího zařízení včetně kamer, ozvučení kostela, mříže v bočních kaplích a mříž pod kůrem. Stavebně se budou restaurovat zdi na kůru a v přední části presbytáře (tam kde je kazatelna a to samé zeď naproti) – zde by mělo dojít k restaurování fragmentů fresek a opravě podlahy v sakristii. Varhany a restaurování mobiliáře jsou samostatné části projektu. V neposlední řadě by se vytvořilo nové vybavení presbytáře - chórové lavice pro ministranty, oltář, ambon,“ upřesnil farář Ján Halama.

„Žadatelem o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu je Římskokatolická církev, nikoliv město – pan farář (pozn. Ján Halama) už o tom jednal na Arcibiskupství pražském - o dotaci projevili zájem. Během následujících týdnů by měli obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace, a poté už jsou připraveni zahájit výběrové řízení. Jsem moc rád, že se to farnosti povedlo, protože tím už bude celá oblast Bartolomějského návrší dokončena,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Celková suma činí 61 mil. Kč s DPH, z čehož 90% by mělo být hrazeno z fondů EU, 5% činí spoluúčast státu a zhruba 5% uznatelných nákladů platí žadatel – čili církev.