Závod Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) úspěšně dokončil komplexní zkoušky technologií a zároveň splnil zákonné podmínky pro udělení povolení ke zkušebnímu provozu. Povolení má pro TPCA naprosto zásadní význam, neboť konstatuje, že závod je způsobilý pro výrobu osobních automobilů a může začít vyrábět. Start komerční výroby je plánovaný na 1. čtvrtletí 2005.

Rozhodnutí o vydání povolení ke zkušebnímu provozu firmě TPCA vydal odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kolíně 7. listopadu. Tato událost je významným krokem v rámci veřejnoprávního schvalovacího procesu, který začal v roce 2001 procesem E.I.A. pro průmyslovou zónu Kolín/Ovčáry a pokračoval přes územní a stavební řízení až k realizaci výstavby závodu.

Fáze zkušebního provozu bude probíhat přibližně jeden rok a po úspěšném splnění všech podmínek TPCA přejde do trvalého provozu. Povolení ke zkušebnímu provozu dokládá, že závod splňuje všechny normy z oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny a životního prostředí.

TPCA v minulosti úspěšně prošla procesem přípravy integrovaného povolení (IPPC). Toto povolení stanovuje limity produkovaných odpadů, odpadních vod, emisí do ovzduší, hluku a jejich pravidelný monitoring. Některé limity pro TPCA jsou mnohem přísnější, než ukládá platná česká legislativa a než je obvyklé v zemích Evropské unie (např. hodnota limitu pro emise do ovzduší VOC je v případě TPCA o více než 50 % přísnější, než je platný limit ve Francii i Velké Británii). Podobně zpřísňující limit je stanoven i pro hluk a další faktory mající vliv na životní prostředí.

Schvalovací proces dále potvrdil, že TPCA používá při své výrobní činnosti výhradně nejlepší dostupné technologie ("BAT") a je na evropské i světové špičce ve využití moderních, k životnímu prostředí šetrných technologií, které jsou schopny zajistit plnění nejpřísnějších limitů. TPCA v předstihu splnila nařízení, které bude platit u ostatních tuzemských výrobců až od roku 2007.

Nad legislativně povinné plnění limitů se TPCA dobrovolně zavázala k dokončení certifikačního procesu podle ISO 14 001 do jednoho roku od zahájení sériové výroby - tj. do února 2006. Tomuto závazku je důsledně podřízena i příprava veškerých standardizovaných pracovních postupů včetně hodnocení a řízení vlivů na životní prostředí a zavedení systému pravidelných interních auditů zaměřených na životní prostředí. Ty byly aktivně prováděny už ve fázi dokončování montážních prací v polovině roku 2004.
tisková zpráva