Poslední možnost přihlásit se do výběrového řízení na ředitele Městského společenského domu v Kolíně uplyne zítra, tj. v pátek 17. června. Původní vyhlášení výběrového řízení bylo zrušeno a nové zahájeno s tím, že se Rada města Kolína rozhodla rozvolnit požadavek na vzdělání a učinit tak nabídku přístupnější širšímu okruhu zájemců. Mimo vysokoškoláků tak mají šanci i morálně a občansky bezúhonní středoškoláci s maturitou, kteří mají min. pětileté zkušenosti s vedením týmu, dobré komunikační schopnosti, znají problematiku příspěvkových organizací a v neposlední řadě ovládají též práci na PC. Zájemci musí předložit koncepci rozvoje MSD.

Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, stručný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a samozřejmě platný výpis z rejstříku trestů. Dále pak lustrační osvědčení a čestné prohlášení v téže věci.

Přihláška se všemi náležitostmi musí být do výše uvedeného data na radnici, razítko pošty není rozhodující. Na zalepenou obálku je nutno uvést „KONKURZ - Městský společenský dům v Kolíně - NEOTVÍRAT“.
kop