Územní řízení na rekonstrukci Ovčárecké ulice bylo veřejnou vyhláškou vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Kolíně 21. prosince. Navrh na vydání územního rozhodnutí o umístění liniové stavby podal 24. listopadu v zastoupení Města Kolín Mott MacDonald Praha, tímto dnem bylo zároveň zahájeno územní řízení. Stavební úpravy spočívají v I. etapě rekonstrukce silnice II/328 Kolín - Ovčáry v úseku od křižovatky s odbočkou do společnosti PARAMO až do začátku přeložky silnice II/328, kterou bude obchvat Ovčár.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kolíně jako příslušný stavební úřad vedle zahájení územního řízení stanovil termín k projednání návrhu formou ústního jednání na pondělí 24. ledna 2005 ve 14:00 hod. V uvedený čas se pozvaní mají dostavit do salónků 2 a 3 v Městském společenském domě v Kolíně. Vlastníci či nájemci pozemků a staveb, kteří mohou být územním řízením přímo dotčeni, jsou podle Zákona o správním řízení povinni strpět ohlednání na místě.

Zájemci o nahlédnutído podkladů rozhodnutí tak mohou učinit na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kolín v úředních dnech (pondělí a středa) od 8:00 do 17:00 hod.

Účastníci územního řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska nejpozději při výše zmíněném ústním jednání, opozdilci mají smůlu.
kop