Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína zkoumal prodej pozemků v Žižkově ulici, vedle a na místě někdejšího parkoviště proti nemocnici, k němuž došlo ke konci volebního období v roce 2010. Zjednodušeně řečeno, podle kontrolorů byly kvalitní pozemky prodány firmě Kompres za méně než poloviční cenu podle znaleckého posudku. Výbor upozornil na to, že záležitost na městském úřadu vyřizoval Kamil Špinka, i když pod jeho odbor správy a bytových a nebytových prostor. nespadala. Do rady města a zastupitelstva se nedostal žádný posudek týkající se ceny pozemků. Bylo to nestandardní a tedy i podezřelé, tvrdí kontrolní výbor. Jak vyplývá ze zápisu z jednání zastupitelů v listopadu, kontroloři konstatovali, že prodejní cena je neobvykle nízká - 429,59 Kč/m2. Na základě této informace byl v září 2010 vyžádán znalecký posudek. Ten stanovil, že cena předmětných pozemků je ve skutečnosti 961,32 Kč/m2. Kontrolní výbor tvrdí, že prodej těchto pozemků má řadu nesrovnalostí. Kromě nízké prodejní ceny znalecký posudek shledal, že se jedná o jedny z nejlepších míst ve městě pro uvažovaný záměr, jíž je je bytová výstavba. Kontrolní výbor se dále usnesl na tom, že Rada města Kolína pod vedením minulého starosty Jiřího Buřiče v případě tohoto prodeje nespravovala majetek města s péčí řádného hospodáře a podala návrh na prodej těchto pozemků pro jednání městského zastupitelstva za cca 45 procent z ceny dle znaleckého posudku. Kontrolní výbor doporučil Zastupitelstvu města Kolína pověřit právníky města analýzou jednání městské rady s cílem zjistit, zda prodej těchto pozemků za cca 45 procent ceny znaleckého posudku lze kvalifikovat jako trestný čin. meč