Celkem pětašedesát projektů bylo v letošním roce přihlášeno do grantového programu automobilky TPCA Partnerství pro Kolínsko. Nadace Partnerství, která program administruje, rozdělila 4 mil. 36 tis. 400 Kč mezi osmnáct vítězných projektů. Po zkušenostech z roku 2005 se TPCA rozhodla zaměřit na konkrétní, prioritní témata a obce v nejbližším okolí automobilky. „Důraz je kladen na projekty, které v regionu posílí schopnost spolupráce a umožní realizaci rozsáhlejších záměrů i s využitím zdrojů EU. V roce 2006 byla částka pro podporu projektů stanovena na 4 miliony Kč. Grantový program zůstává otevřen pro obce i další neziskové organizace z regionu,“ uvádí se v tiskové zprávě TPCA.

V letošním roce byly vymezeny tři tematické okruhy, které budou podpořeny:

Bezpečná doprava

1. obec Volárna (Obnovení původní cykl. cesty) - 800.000 Kč
Výstavba cykloturistické stezky (1400m), která bude spojovat obec s průmyslovou zónou a zároveň se bude napojovat na stávající cyklostezku z Ovčár do Veltrub.

2. obec Veltruby (Cyklistická stezka Veltruby - Hradišťko) - 800.000 Kč
Vybudování posledního (třetího) úseku cyklistické stezky mezi obcemi Veltruby a Hradišťko.

3. obec Opolany (Propojení systému dvou cyklostezek) - 320.000 Kč
Propojení dvou cyklostezek (asfalt. cest) zhotovením 700 m dlouhého úseku cesty. Dojde tak k napojení obcí Odřepsy, Opolánky, Oškobrh, Kanín, Opolany a V. Osek na cyklostezku do Kolína.

4. Ústřední automotoklub ČR, pracoviště Kolín (Dopravní projekt - vzdělávání dětí + vybavení dětského hřiště) - 200.000 Kč
10ti hodinové kurzy dopravní výchovy pro 2 000 žáků ze základních škol v okrese Kolín. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Vybavení nového dětského dopravního hřiště v Kolíně (tříkolky, dětská vozítka, jízdní kola) a vybavení učebny.

5. Český svaz ochránců přírody Polabí (Naučná cyklostezka Opolany - V. Osek) - 220.000 Kč
Vybavení cyklotrasy směrovými cedulkami. Instalace informačních tabulí, stojanů na kola, sezení pro turisty. Dosázení zeleně a stromů. Projekt má zajištěn následnou údržbu.

6. o.s. Obyvatelé Ovčárecká (Vysázení zeleně v Kolíně-Sendražicích) - 212.000 Kč
Cílem projektu je oddělit sdruženou komunikaci pro pěší a cyklisty od silnice - výsadbou okrasných keřů a zeleně. (silnice Ovčárecká - hlavní průtah z Kolína do Ovčár).

7. Žáci 7.B z I. ZŠ Kolín (Zmapování stavu cyklostezek na Kolínsku) - 16.000 Kč
Zmapování cyklostezek v okolí Kolín, návrh na vybudování odpočinkových míst, návrh na zřízení nových cyklostezek (projetí cyklostezek,porovnání se stávajícími mapami, vyznačení nesrovnalostí, návrh na vytvoření odpočinkových míst).

Veřejná prostranství

8. obec Býchory (Vytvoření odpočinkové zóny v obci) - 120.000 Kč
Cílem projektu je společně s občany a zástupci obce naplánovat úpravy v obci (okrasná zeleň, odpočinková místa a hřiště pro děti) a ty pak následně realizovat. Při realizaci projektu budou pomáhat hasiči, děti ze ZŠ i občané.

9. obec Ratenice (Vytvoření odpočinkové zóny v obci) - 120.000 Kč
Zlepšení veřejného prostranství v obci. S pomocí projektanta a občanů vhodně naplánovat umístění hracích prvků, laviček a ozelenění obce. Realizaci provede dodavetelská firma ve spolupráci s občany obce a sdružením dobrovolných hasičů Ratenice.

10. ZŠ a MŠ Opočnice (Zpřístupnění a úprava školní zahrady) - 180.000 Kč
Úprava školní zahrady a prostranství před školou. Zpřístupnění těchto prostor veřejnosti. Vybudování naučné stezky s informacemi o nejdůležitějších místních zajímavostech.

11. I. ZŠ Kolín (Vybudování hřiště u I. ZŠ Kolín) - 250.000 Kč
Cílem projektu je výstavba dětského EKO-hřiště na nevyužívaném pozemku u I. ZŠ Kolín. Na projektu spolupracuje I. ZŠ Kolín a zájmová činnost Puclík při I. ZŠ Kolín. Hrací prvky navrhnou děti ve výtvarné soutěži "Hřiště očima dětí".

12. obec Konárovice (Vytvoření odpočinkové zóny v obci) - 110.400 Kč
Úprava veřejného prostranství v obci. Umístění dětských prolézaček, laviček a odpadkových košů. Výsadba stromů a keřů, obnova zeleně.  Na projektu bude spolupracovat místní fima Vinařství a další zájmové organizace v obci.

Kulturní, historické a přírodní dědictví regionu

13. Junák - svaz skautů a skautek Kolín (Hluboký potok) - 53.000 Kč
Rekultivace okolí podél Hlubokého potoka v Kolíně-Sendražicích. Cca 70 dětí z Junáku Kolín provede pod odborným dohledem vyčištění potoka. (odstranění suchých dřevin a křovin, vysekání porostu, vysbírání komunálního odpadu). Výsadba cca 20 ks ovocných stromů.

14. Klub pro obnovu Kolínské historické řepařské drážky (Generální oprava historické parní lokomotivy ) - 300.000 Kč
Opravení úzkorozchodné historické parní lokomotivy, která bude přitažlivou atrakcí na obnovené historické Kolínské řepařské drážce. Dojde tak k zachování významné kulturní technické památky ve funkčním stavu.

15. II. ZŠ Kolín (Čisté Labe) - 80.000 Kč
Dlouhodobý projekt pro žáky 5. až 9. ročníku ZŠ se zaměřením na ekologii sladkých vod. Monitoring společenstev řek a stojatých vod v závislosti na kvalitě vody a analýza chemického znečištění Labe v Kolíně a blízkém okolí. Využití fotografií a videozáznamů při následující školní výuce. Zpřístupnění výsledků projektu na webu ZŠ, zhotovení informační tabule s výsledky projektu.

Rozvojové integrované projekty

16. Humanitární sdružení Život 90 (Areíon - tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany) - 90.000 Kč
Vytvoření alternativního systému sociálních služeb, zakoupení cca 10 - 15 ks monitorovacího systému pro seniory v Kolíně. Systém jim umožní žít déle ve vlastním prostředí, bez nutnosti přemístění do domova důchodců či LDN (léčebna dlouhodobě nemocných).

17. o.s. Prostor - Kolín (Podpora a trvalý rozvoj nestátních neziskových organizací a obecně prospěšných projektů Kolína a okolí) - 110.000 Kč
Podstatou projektu je provázat neziskové organizace a obecně prospěšné projekty působící v Kolíně a blízkém okolí. Společně uspořádat benefiční akci s cílem maximálně prezentovat činnost a přínos projektů. Vytvoření přehledu všech neziskovek v regionu.

18. o.s. Havrani - dětský oddíl (Výstavba srubu pro děti (klubovny) - 55.000 Kč
Výstavba dřevěného srubu na tábořišti v Hostkovicích. Děti pod vedením vedoucích postaví nový dřevěný roubený srub (klubovnu). mj. vybudují i kořenovou čističku použité vody.
kop (s využitím tiskové zprávy TPCA)