Městský úřad v Kolíně vypsal výběrové řízení na zkušebního komisaře odboru dopravy se zařazením do 9. - 10. platové třídy. Pravděpodobný termín nástupu je 1. září 2006. Vedle obecných požadavků jakými jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonost apod., je požadováno - znalost jednacího jazyka, vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na právní problematiku, praxe na obdobné pozici ve státní správě, případně praxe v jiném správním orgánu, osvědčení zkušebního komisaře, osvědčení pro výuku a výcvik řidičů, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, znalost práce na PC, znalost německého nebo anglického jazyku v rozsahu práce s textem, řidičské oprávnění minimálně pro skupinu B a orientace v právních předpisech ČR.

 Přihláška musí obsahovat všechny nutné náležitosti - jméno, přijmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (příp. číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizince), kontaktní adresu a telefon a samozřejmě datum a podpis. K přihlášce musí zájemci dále připojit životopis s údaji o odsavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z rejstříku trestu starý max. 3 měsíce a ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Přihlášku je nutné doručit na adresu: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I., 280 12, a to nejpozději do 15. srpna. Obálku nechť zájemce o místo označní: Výběrové řízení (OD - Zkušební komisař) - NEOTVÍRAT.
kop