Na pořadu úterního odpoledne bylo projednávání územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Střední Polabí, které se konalo v Městském společenském domě v Kolíně. Besedy se vedle zadavatele konceptu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje a zpracovatele - pražské firmy AURS s.r.o. zúčastnilo několik desítek zástupců obcí, firem a občanů.

"Smyslem ÚP VÚC je řešit problematiku nadregionální, kterou nelze řešit v rámci jednotlivých územních plánů," řekl hlavní projektant ing. arch. Milan Körner. Řešeným územím jsou části kolínského (69 obcí) a nymburského (68 obcí) okresu a celý okres kutnohorský (88 obcí). Součástí konceptu je pochopitelně též Posouzení vlivů územního plánu velkého územního celku Střední Polabí na životní prostředí (EIA).

Veškerou podrobnou dokumentaci včetně názorných map či kompletního Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) naleznete na internetové adrese: www.wmap.cz/vucpolabi. Námitky, připomínky a stanoviska je možno uplatnit pouze klasickou písemnou formou (ne elektronickou cestou!) u pořizovatele, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (Zborovská 11, P.O. Box 59, 150 21, Praha 5), avšak nejpozději do třiceti dnů od veřejného jednání, tedy do 10. ledna 2005.
kop