Oblastní nemocnice Kolín oznámila novinku. Od 2. ledna zpoplatnila vydání potvrzení o zaplacení regulačních poplatků částkou 200 korun. Dosud tuto službu poskytovala zdarma. Středočeský kraj, kterému nemocnice patří, poskytuje těm občanům, kteří v loňském roce regulační poplatky v jeho zařízeních hradili, poskytne peněžitý dar. Ti však za účelem poskytnutí daru musí vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje“ a tento doklad vlastnoručně podepsat. Žadatel ručí svým podpisem za správnost údajů uváděných v žádosti. Pokud žadatel uvede v žádosti chybné údaje, ztrácí nárok na poskytnutí daru. Vyplněný a podepsaný formulář s doloženým účetním dokladem (kopií) o úhradě regulačního poplatku zašle občan na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5. Poskytnutý dar účelově určený na úhradu regulačních poplatků bude poskytnut buď přímo na účet žadatele u peněžního ústavu nebo vyzvednutím v hotovosti v pokladně Krajského úřadu Středočeského kraje. meč