V uplynulém roce podpořila kolínská automobilka TPCA rozvoj regionu částkou 4 mil. Kč. Tato suma byla rozdělena formou grantového programu, který byl otevřen pro obce i další neziskové organizace z regionu, pod záštitou Nadace Partnerství.

Do grantového programu "Partnerství pro Kolínsko 2005" se zapojilo i občanské sdružení DIGNO (důstojnost) poskytující na Kolínsku a Kutnohorsku služby osobní asistence. Cílem podávaného projektu, který byl podpořen celkovou částkou 300.000 Kč, bylo rozšíření služeb osobní asistence v regionu Kolína.

Během realizace projektu (od května 2005 do května 2006) se počet klientů, kterým je osobní asistence poskytována, značně rozšířil. V době podání žádosti mělo DIGNO na Kolínsku celkem 9 klientů. Během prvních 6 měsíců se stav rozšířil o dalších 16 klientů a nyní, po ukončení projektu, poskytuje občanské sdružení DIGNO (důstojnost) na Kolínsku své služby více než třem desítkám klientů.

Projekt samozřejmě využíval i spolupráce jiných poskytovatelů sociálních služeb a organizací působících v této oblasti, zejména pak Pečovatelské služby a Centra pro zdravotně postižené v Kolíně. Mezi velmi významné partnery patří i Městský úřad v Kolíně, Úřad práce v Kolíně a Krajský úřad.

Grant z programu Partnerství pro Kolínsko umožnil rozšířit fungování služby osobní asistence na Kolínsku, kde byla do té doby rozšířena pouze okrajově. "V současné době můžeme směle říci, že cíle projektu byly více než naplněny. Předpokládali jsme, že díky získaným prostředkům zdvojnásobíme počet klientů, ale tohoto cíle bylo dosaženo již během půl roku a nyní na jeho konci je to téměř čtyřnásobek původního stavu. A další klienti jistě ještě přibudou," hodnotí průběh plnění projektu ředitelka sdružení Jana Kuncířová.

Finanční příspěvek z grantového projektu Partnerství pro Kolínsko výrazně pomohl přiblížit život postižených lidí životu lidí bez postižení. Jejich rodinným příslušníkům, kteří do té doby většinou péči o své blízké zastávali, pak návrat do zaměstnání. Na Kolínsku navíc tato služba zaplnila chybějící místo na trhu nabídky v sociálních službách a přispěla tak k udržitelnému rozvoji regionu.

Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby, zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. Poskytuje se bez omezení místa a času. Jedná se tedy o službu zachovávající individualitu jedince, plnohodnotný způsob života včetně studia, zaměstnávání, ale i cestování a provozování dalších koníčků a zálib. Tato služba naplňuje potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si přeje uživatel.

Služby osobní asistence nemají za cíl nahradit dosavadní systém péče o osoby s těžkým zdravotním postižením, ale jen jej vhodným způsobem doplnit a stát se tak další možností kompenzace postižení. Náklady na osobní asistenci jsou srovnatelné a často i nižší než v ústavech sociální péče. Osobní asistence umožňuje i lidem s velmi těžkým postižením důstojný život v domácím prostředí.

Občanské sdružení DIGNO (důstojnost) bylo založeno v roce 2001 s cílem pomoci zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Toto poslání je naplňováno zejména prostřednictvím služeb osobní asistence. V roce 2004 získalo DIGNO Cenu města Kutné Hory v kategorii Sociální čin za rok 2003. DIGNO je zapojeno do celostátní sítě pomoci zdravotně postiženým "Poradna pro život se zdravotním postižením", kterou organizuje Liga za práva vozíčkářů. V současné době působí občanské sdružení DIGNO (důstojnost) na Kolínsku, Kutnohorsku, Čáslavsku a Českobrodsku. Na konci roku 2005 pečovalo celkem 21 asistentek v hlavním i vedlejším pracovním poměru o téměř 40 stálých klientů.
tisková zpráva