V souvislosti s profesionalizací české armády bude též ukončena povinnost výkonu civilní služby, která v naší zemi byla pro „odpírače“ služby ve zbrani zavedena v roce 1990. Tímto historickým dnem bude středa 22. prosince. Podle Zákona 587/2004 o zrušení civilní služby ze dne 4. listopadu 2004 bude všem občanům, kteří vykonávají civilní službu či její výkon přerušili, zbytek služby prominut. A všem občanům, kteří jsou povinni civilní službu vykonat, ale dosud k jejím výkonu nenastoupili, bude prominuta služba celá.

„Řízení ve věcech civilní služby podle zvláštního právního předpisu pravomocně neskončená před 22. prosincem 2004 se tímto dnem zastavují a nová řízení se nezahajují,“ praví se dále v §3 zmíněného zákona. Ve spojitosti s tím dojde i k úpravám či zrušení dalších souvisejících zákonů. Jak se zdá, nejvíce změn pravděpodobně dozná Trestní řád a Trestní zákon. Otázkou, která zůstává prozatím nezodpovězena, je - jak se určité typy organizací s našponovanými rozpočty (např. nemocnice a ústavy sociální péče) nadále obejdou bez levné civilní služby.
kop