Město prošlo auditem hospodaření za loňský rok, který stejně jako v předchozích letech zpracovala čelákovická firma Atlas audit s.r.o. Audit se týká např. účetnictví, plnění příjmů a výdajů rozpočtu, všech finančních operací, všech finančních prostředků, které se vynakládají na základě smluv s fyzickými nebo právnickými osobami, ať už jde o firmy, stát, kraje, fondy apod. Kontroluje hospodaření a nakládání s dotačními prostředky, majetkem, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a nakládání s nimi atd.

"Jsem opravdu rád, že již po osmé za sebou audit neshledal žádné nedostatky, žádné porušení zákona, ani žádné nápravné opatření. Finální výrok celého auditu je poměrně jednoduchý: Při přezkoumání hospodaření územního celku města Kolín za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky," uvedl starosta Michael Kašpar.

Dále starosta podotkl, že má k dispozici audit z roku 2010, který byl posledním před nástupem současného vedení na radnici: "Jen pro zajímavost to prostě chci zmínit, protože občas se na to zapomíná. V auditech, které tenkrát dělala firma AV auditing, došlo k mnoha nedostatkům v oblasti hospodaření s majetkem, ve vykazování pohledávek a závazků, v odstraňování nedostatků zjištěných v předchozím roce. Vůbec nedošlo k zavedení liniových staveb pořízených před rokem 2008 do majetku, což byly kanalizace v hodnotě více než miliarda korun. Neexistuje soupis majetku, který byl pronajímán při předávání hospodaření spol. VODOS, což je mimochodem celá kanalizace."

"Na celkem třinácti rozvahových účtech a třinácti účtech byly zjištěny na zůstatcích nezaúčtované a nedohledatelné rozdíly. Městem Kolín - což je asi nejzásadnější pochybení v tom roce - je porušován zákon o účetnictví. Důsledkem jsou nesprávné zůstatky rozvahových i výsledových účtů v účetní závěrce a nesprávný výsledek celého hospodaření ve výkazech zisků a ztrát. Účetnictví je tedy neprůkazné a nesprávné. Toto jsou doslovné citace z auditu za rok 2010. My jsme na tom začali v roce 2010 nebo 2011 pracovat a po těch několika letech se podařilo všechny chyby odstranit a napravit. A teď už osmý rok jsou audity bez jakéhokoliv nedostatku. Nechci, aby to znělo jako nějaké vychloubání, ale prostě si myslím, že je důležité toto sdělit," dodal Michael Kašpar.